Kullanıcı Sözleşmesi

TUBUPAY ARGE ANONİM ŞİRKETİ SÖZLESMESI

GENEL HÜKÜMLER TANIMLAR

TUBUPAY: TUBU ARGE A.Ş.'nin, Üye Kuruluşlar vasıtası ile Müşteri şirket personeline kart ile yemek yeme olanağı sağladığı sistem

Müşteri: Personelinin TUBUPAY sisteminden faydalanması için TUBU ARGE A.Ş.'ye sipariş veren firmalar

Üye Kuruluşlar: TUBU ARGE AŞ’ye üye olan ve TUBUPAY ile ödeme kabul eden lokanta, restoran, kebapçı, hamburgerci, pizzacı, büfe ve şarküteri gibi yemek ve hazır gıda servisi veren tüm kuruluşlar

POS: TUBUPAY mobil uygulaması üzerindeki kare kod ile online olarak Üye Kuruluş ile TUBU ARGE A.Ş. arasındaki bilgi alışverişini gerçekleştirebilen uygulama

Kullanıcı: Nihai tüketici, TUBUPAY sisteminden yararlanan personel

PANEL : Müşteri’nin, Kullanıcı’lar için TUBUPAY mobil uygulaması tanımlaması yapılabileceği, kredi talep ve transfer emirlerinin verilebileceği kullanıcı paneli.

İmza Yetkilisi: Müşteri'nin tüm teslimat adresleri için sipariş girişi ve onaylama işlemlerini gerçekleştirebilen, yeni teslimat adresi ekleyebilen, Müşteri'ye ait şirket bilgi ve adreslerini değiştirebilen, sanal ortamda kendisi ile aynı yetki seviyesinde ya da daha alt seviye kullanıcı hesapları açabilen, sözleşme girişinde tanımlanması zorunlu, Müşteri'nin imza yetkilisi seviyesindeki personeli

Sipariş Onay Yetkilisi: İmza Yetkilisi’nin sipariş ve takip işlemlerinden sorumlu olmadığı durumlarda tanımlanması tavsiye edilen, İmza Yetkilisi ile aynı işlem yetkilerine sahip Müşteri personeli

Kısıtlı Sipariş Yetkilisi: Müşteri'nin, sadece seçtiği teslimat adresleri bazında sipariş giriş ve onayı için yetkilendirdiği, Sipariş Onay Yetkilisi seviyesinde bir işlem yapmak istediğinde talebini ancak online sipariş sisteminden indirebildiği bir talep formu aracılığıyla iletebilen, ilgili formu imza yetkilisine imzalatıp kaşelenerek ekinde imza sirküleri ile iletmesi gereken personeli

E-Arşiv Faturası İletilecek Yetkili: Vergi Usul Kanunu'nun 433 No’lu Genel Tebliği'nde yer alan elektronik arşiv uygulaması kapsamında faturaların gönderileceği müşteri personeli.

Çatı Bakiyesi: Müşteri’nin TUBUPAY sistemine verdiği sipariş ve yükleme talebinin onaylandıktan sonra aktarılacağı ana şirket bakiyesi.

SÖZLEŞMENIN KONUSU:

TUBU ARGE A.Ş.; müstakil anlaşmalar yaptığı ve "Üye Kuruluşlar" vasıtası ile geniş bir üye zinciri oluşturarak yemek hizmeti organize etmektedir. Bu sistem Müşteri'ye, TUBU ARGE A.Ş.’den temin ettiği TUBUPAY ile personeline yemek servisi sağlama imkânı tanımaktadır.

TUBUPAY:

- Hiçbir şekilde, tamamen veya kısmi paraya tahvil edilemez. Genel Hükümler’de öngörülen hizmetlerin dışında ve bir maksat içinde kullanılamaz. Perakende alışveriş dışında toptan, spekülatif ve spot alımlarda kullanılamaz.

- Hiçbir şekilde, hamili Kullanıcı’dan başka şahıslar tarafından kullanılamaz.

- Sadece kullanıcının TUBUPAY bakiyesine tanımlanan bedel karşılığı kadar hizmet için kullanılabilir. Bu bedeli aşan her türlü ek bedel kullanıcı tarafından nakden karşılanır.

- Üye Kuruluş, Kullanıcı’ya verdiği yemek hizmeti karşılığında kasa fişi keser. Üye Kuruluş, kesilen kasa fişini Müşteri'ye vermez, TUBU ARGE A.Ş.’ye keseceği faturanın kendisinde kalan nüshası ile muhafaza ve ibraz eder.

- Üye Kuruluş, yapılan işlemler konusunda, POS terminalinden hatırlatma ve teyit mahiyetindeki bildirimi alır ve bunu Müşteriye ile paylaşır.

- TUBUPAY, yüklenen tutarı, istenilen zamanda harcamanıza olanak tanır, Üye kuruluş bu zamanları kısıtlama ve devir hakkını PANEL’i üzerinden yapabilecektir.

TUBU ARGE A.Ş.'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERI:

-"TUBUPAY" markasının Türkiye'deki tüm fikri ve sınai kullanım ve koruma hakları, TUBU ARGE A.Ş.'ye aittir. TUBU ARGE A.Ş.'nin Müşteri'ye karşı yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

- Müşteri'nin isteği üzerine, Müşteri'ye, Üye Kuruluşlar’ın listesini sağlayabilir.

- TUBUPAY yüklenmesi istenen sipariş iptali talep edildiğinde, gerekli iptal işlemini TUBU ARGE A.Ş. belirlemiş olduğu süre içerisinde gerçekleştirir ve iptal işleminin öncesinde kullanılan bakiye kadar tutarı Müşteri'ye fatura eder. Bu süre sonrasında TUBU ARGE A.Ş.'ye kartın kullanım bilgisinin ulaşması durumunda müşteriye bilgisi verilerek harcanmış tutar firmaya fatura edilir.

- Müşterilerden gelen yeni üye Kuruluş üyelik istekleri, TUBU ARGE A.Ş. tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda değerlendirilecektir. İlgili üye kuruluşun/kuruluşların TUBU ARGE A.Ş. tarafından sunulan üyelik şartlarını kabul etmesi ve söz konusu üye kuruluşun/kuruluşların TUBU ARGE A.Ş. tarafından da üyeliğe uygun bulunması halinde ilgili üye kuruluş/kuruluşlar TUBU ARGE A.Ş.'nin üye kuruluş ağına dahil edilebilir.

- Verilen her yükleme siparişiyle ilgili olarak sipariş toplamı kadar fatura düzenler.

- Müşteriye, kayıp ve/veya çalınan TUBUPAY hesapları için PANEL üzerinden kullanıma açılıp kapatılabilen bakiye sistemi sunar.

- Müşteri’ye ve Kullanıcı’ya mobil uygulama üzerinden; güvenlik şifresi, günlük limit belirleme ayarları sağlayarak TUBUPAY’ini koruması için altyapı sağlar.

- Müşteri; TUBUPAY hesaplarının ve uygulama bilgilerinin içinde kalan tutarların iadesini talep ettiği takdirde, TUBU ARGE A.Ş. tüm iptal koşullarının yerine getirildiğinden emin olması durumunda, kalan bakiyeleri, TUBU ARGE A.Ş.'ye bildirdikten 30gün sonra müşteriye iadesini sağlar. Bu süre sonrasında TUBU ARGE A.Ş.'ye uygulama kullanım bilgisinin ulaşması durumunda müşteriye bilgi verilerek harcanmış tutar bakiyeden düşülür, uygulamada herhangi bir bakiye olmaması durumunda firmaya fatura edilir.

MÜŞTERİ’NiN YÜKÜMLÜLÜKLERI:

Müşteri'nin TUBU ARGE A.Ş.'ye olan sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Müşteri, PANEL üzerinden ilk verilen şifre ve güvenlik bilgilerini korumak zorundadır.

- Peşin ödemelerde TUBU ARGE A.Ş.'ye faturaya yansıyacak toplam tutar kadar ön ödeme yapmak. TUBUPAY siparişleri ve siparişe ait fatura ön ödemenin TUBU ARGE A.Ş. tarafından onaylanması üzerine üretilir. Ve Çatı Bakiyesi olarak Müşteri hesabına aktarılır.

- Vadeli ödemelerde fatura ibrazını takiben, vade tarihinde TUBU ARGE A.Ş.'ye ödemede bulunmak ve herhangi bir gecikme halinde vade tarihinden itibaren başlayacak aylık T.C Merkez Bankası gecelik borçlanma faizi oranında gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.

- Müşteri’nin sipariş ve fatura ödeme akabinde, TUBU ARGE A.Ş internet sitesi üzerinden Çatı Hesabı’nda talep ettiği yükleme miktarını görecektir.

-TUBU ARGE A.Ş. işbu Sözleşme kapsamında alınacak bedeller üzerinde değişen piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Bu sözleşmenin 2. maddesi'nde belirtilen TUBUPAY kullanım şekil ve şartlarını Kullanıcı'ya bildirir.

- Fatura ödemesinin aksaması durumunda, ödenmeyen bakiye borcu için TUBUPAY’lerde mevcut bakiyelerin kullanımı ödeme yapılıncaya kadar durdurulur.

- TUBU ARGE A.Ş.nin Müşteriden muaccel alacağı için kanuni takip başlattığında gerek takip öncesi (vadeden sonra takip tarihine kadar) gerekse takip sonrası yapılacak tahsilatların işlenmiş ve işleyecek faiz (faturada belirlenen oranda) ve masraflara mahsup edileceğini Müşteri kabul eder.

- Müşteri, TUBU ARGE A.Ş.'ye sağlayacağı imza sirkülerinde yer alan yetkili (İmza Yetkilileri) ve/veya yetkili tarafından atanmış olan kişinin (Sipariş Onay Yetkilileri, Kısıtlı Sipariş Yetkilileri), sanal ortamda gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği işlemlerde yetkili olduğunu, yetkili tarafından atanmış olan kişinin gerçekleştirdiği işlemlerin Müşteri'yi bağlayacağını, münhasıran söz konusu kişi/kişilere temin edilen eposta adresinin, şifresinin ve ilgili diğer gizli bilgilerin yalnızca yetkili ve/veya atanmış olan kişi tarafından kullanıldığını, Müşteri'nin bu hükme aykırı davranması durumunda TUBU ARGE A.Ş.'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

- Müşteri, TUBU ARGE A.Ş. internet sitesi ile sanal ortamda verdiği siparişlerin hesabına borç kaydedilmesini kabul eder. Sanal ortamda, önceden bilgilendirilmiş olunsa bile, yanlış, noksan veya fazla sipariş girilmesinden (burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı işlem sonucu maddi ve/veya manevi risk, zarar ve masraflardan, TUBU ARGE A.Ş. sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin gizli muhafaza edilmesinden Müşteri sorumludur.

- Müşteri; kendisi ile ilgili ünvan, adres, vergi no. ve/veya vergi dairesi değişikliklerini işbu değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde; ünvan ve adres değişikliklerinde tüzel kişilerde Sicil Gazetesinin ibrazı ile birlikte, gerçek kişilerde ikametgah senedi ibrazı ile birlikte, vergi dairesi ve vergi no. değişikliklerinde ise yeni vergi levhası ibrazı ile birlikte TUBU ARGE A.Ş.'ye bildirmeyi; 7 (yedi) günlük süre zarfında söz konusu bildirimlerin yapılmamasından kaynaklanacak TUBU ARGE A.Ş. zararlarının tazmininde doğrudan ve peşinen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Müşteri; kendi personelinin TUBUPAY kullanım detay bilgilerini TUBU ARGE A.Ş.'den yazılı olarak talep etmesi halinde; TUBU ARGE A.Ş.'in bu bilgileri kendisiyle paylaşmasıyla ilgili olarak TUBUPAY kullanıcısından gerekli izinleri almış olduğunu, bu konuda TUBU ARGE A.Ş.'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu bilgilerin paylaşılması nedeniyle söz konusu olabilecek tüm zarar taleplerini bizzat karşılayacağını, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. TUBU ARGE A.Ş.'in ayrıca olası zararlarını rücu etme hakkı saklıdır.

Bu sözleşmede yazılı adreslerdeki değişiklikler taahhütlü mektupla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

- TUBU ARGE A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu güncel üye kuruluş listesine www.tubupay.com sitesinden ulaşılabilir.

KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERI:

Kullanıcı'nın TUBU ARGE A.Ş.'ye olan sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Kullanıcı, PANEL üzerinden ilk verilen şifre ve güvenlik bilgilerini korumak zorundadır.

- Kullanıcı, TUBUPAY mobil uygulaması üzerinden istediği anda, şifre koruma, güvenlik bilgilerini değiştirebileceğini, hesabını kullanıma açma kapatma özelliğini bildiğini taahhüt eder.

- Kullanıcı, kullanım detaylarını PANEL ve TUBUPAY üzerinden görebildiğini ve bu detayların ancak ve ancak kendi talebi olduğunda Müşteri’ye verilebileceğini bildiğini taahhüt eder.

- Kullanıcı, kayıp ve veya çalıntı durumunda, TUBUPAY’ini kullanıma kapatmak için Müşteri ile iletişime geçerek PANEL üzerinden kullanıma kapatılması için talepte bulunabilir. Bu talebin girilmediği durumda, TUBU ARGE A.Ş.’nin hiçbir şekilde çalıntı ve kaybolma öncesi kullanımlardan sorumlu olmadığını bildiğini beyan ve taahhüt eder.

- Kullanıcı mesai saatleri içerisinde kayıp, çalıntı bilgisini TUBU ARGE A.Ş.’ye iletebilir.

SÖLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

- İşbu sözleşme, tanzim tarihinden itibaren süresiz olarak aktedilmiştir. Herhangi bir kısıtlayıcı süre olması durumunda, söz konusu durumun, Satış Sözleşmesi'nden yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aktin tanzim tarihinden itibaren taraflardan herhangi birisi en az 1 ay öncesinden karşı tarafa yazılı ve taahhütlü olarak feshi ihbar etmek suretiyle dilediği an sözleşmeyi feshedebilir. TUBU ARGE A.Ş. ayrıca Müşteri'nin fatura ödemesini aksatması ya da Genel Hükümler'in 2. Maddesi'nin ihlal etmesi durumunda, dilerse herhangi bir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın tek taraflı ve derhal hüküm ifade etmek üzere, sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir. Bu fesih Müşteri'yi TUBU ARGE A.Ş.'ye karşı borçlarını tediyeden ve diğer sorumluluklardan kurtarmaz.

SORUMLULUK:

TUBU ARGE A.Ş., Üye Kuruluşlar ve Müşteri, Kullanıcı arasında kusurlu ve aykırı davranış, sağlık kurallarına uyulmaması, mal ve hizmet cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, ayıplı çıkması, iptali v.b. ihtilaflardan sorumlu değildir. TUBUPAY’in mevzuata ve kullanım koşullarına aykırı kullanılması halinde TUBUPAY hesaplarının iptali hakkını TUBU ARGE A.Ş saklı tutar.

TUBU ARGE A.Ş. ve grup şirketlerinin hizmet verdiği sektörü, faaliyeti ilgilendiren ve/veya kapsayacak şekilde finansal şartlarını etkileyici her türlü beklenmeyen hal veya yasal mevzuat düzenlemeleri neticesinde Müşteriye sağlanabilecek finansal şartlarında ilgili yasal düzenleme yönünde uyarlama yapılacak olup karşılıklı yazılı tüm kayıtlar dikkate alınmak suretiyle söz konusu değişikliğin yapılacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

- Bu Genel Hükümler ‘in yorumu veya uygulamasıyla ilgili çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Kocaeli Ticaret Mahkemeleri ve Müdürlükleri yetkilidir.

- İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda tarafların yazışma, ticari defter ve kayıtları HMK 193 maddesi uyarınca geçerli, tek bağlayıcı ve kesin delil sayılacaktır.

TUBU ARGE A.Ş.

GOSB Teknopark — GEBZE, KOCAELİ

İlyasbey Vd. /8590655809 Ticaret Sicil No: 26990 / Mersis No: 0859065580900001